Παρουσιάσεις Ημερίδας «Προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων»

Οι αμμοθίνες της Ρόδου – παρελθόν, παρόν και μέλλον                                         Νίκος Θεοδωρίδης, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος                                                                 Δέσποινα Σιδέρη, Δασοπόνος – Εκπαιδευτικός

Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο “Natura 2000” στο νησί της Ρόδου                                                                                                                 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος                                    Δέσποινα Σιδέρη, Δασοπόνος – Εκπαιδευτικός

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ο δρόμος για την ευαισθητοποίηση – 1ο μέρος           Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ο δρόμος για την ευαισθητοποίηση – 2ο μέρος   Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ.

Το πρόγραμμα junicoast: εταίροι, χρονοδιάγραμμα, προπαρασκευαστικές δράσεις, δράσεις προστασίας, δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, δράσεις διαχείρισης του προγράμματος – 1ο μέρος                                                                      Γεώργιος Καζάκης, Δασολόγος, Συντονιστής του Προγράμματος «JUNICOAST»

Το πρόγραμμα junicoast: εταίροι, χρονοδιάγραμμα, προπαρασκευαστικές δράσεις, δράσεις προστασίας, δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, δράσεις διαχείρισης του προγράμματος – 2ο μέρος                                                                          Γεώργιος Καζάκης, Δασολόγος, Συντονιστής του Προγράμματος «JUNICOAST»

Το Δίκτυο «NATURA 2000» και τα προγράμματα «LIFE+»                              Γεώργιος Καζάκης, Δασολόγος, Συντονιστής του Προγράμματος «JUNICOAST»

Ο οικότοπος των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων: περιγραφή, περιοχές που συναντάται, απειλές, προστασία                                                                        Γεώργιος Καζάκης, Δασολόγος, Συντονιστής του Προγράμματος «JUNICOAST»